morpholine

Hotline
4-[[(4-FLUOROPHENYL)IMINO METHYL -PHENOL